Download Free Premium Joomla 3 Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net

stowarzyszenie

STATUT

 Statut Stowarzyszenia „Spełniamy dziecięce marzenia” na Rzecz Rozwoju Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu

(tekst jednolity wg stanu na dzień 12.09.2014r.)

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne 

Art. 1.

Stowarzyszenie „Spełniamy dziecięce marzenia” na Rzecz Rozwoju Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu,  zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza ludzi działających w interesie SP45 w dziedzinie kultury i sztuki, edukacji, sportu, ekologii, promocji, turystyki i krajoznawstwa, profilaktyki i promocji zdrowia.

Art. 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bytom. Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Art. 3.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji. 

Art. 4.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. 

Art. 5.

Stowarzyszenie może używać logo, pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.   

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji 

Art. 6.

1. Celem Stowarzyszenia jest:

a) promocja Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu w lokalnym środowisku i wspieranie rozwoju szkoły oraz jej wychowanków;

b) współorganizowanie konkursów, imprez, wystaw, festiwali, przeglądów, rozgrywek sportowych i innych przedsięwzięć realizujących zadania statutowe

c) finansowanie remontów klasopracowni;

d) zakup pomocy dydaktycznych, nagród, dyplomów itp.;

e) wspieranie finansowe najuboższych i najzdolniejszych uczniów;

f) dofinansowanie działalności Samorządu Uczniowskiego, różnych kół, zajęć pozalekcyjnych;

g) organizowanie i finansowanie oraz dofinansowanie wycieczek szkolnych, wyjść do teatru, kina, filharmonii, muzeum oraz innych instytucji kultury, sportu i rekreacji;

h) działanie edukacyjne i profilaktyczne na rzecz dzieci zagrożonych marginalizacją społeczną ze względu na szczególną sytuację życiową;

i) promowanie postaw prozdrowotnych, szczególnie kultury fizycznej i sportu;

j) propagowanie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci;

k) propagowanie idei demokratycznych, wolności, równości, sprawiedliwości społecznej;

l) propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego;

ł) upowszechnianie postaw proeuropejskich wśród społeczeństwa poprzez współpracę w ramach Unii Europejskiej;

m) działalność wydawnicza o charakterze informacyjnym i edukacyjnym;

n) organizowanie szkoleń dla rodziców i uczniów zgodnych z celami statutowymi stowarzyszenia;

o) promowanie wszechstronnej edukacji społeczeństwa, w szczególności przez: upowszechnianie nowatorskich działań edukacyjnych i aktywizację środowisk lokalnych;

2. Stowarzyszenie ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych;

Art. 7.

Cele Stowarzyszenia są realizowane przez:

1. organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji, prezentacji, konkursów, rozgrywek sportowych, konsultacji oraz sesji popularnonaukowych;

2. pomoc w planowaniu, koordynowaniu i realizowaniu działań grup inicjatywnych;

3. współpracę z organizacjami lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi, instytucjami, środowiskami i osobami fizycznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;

4. gromadzenie funduszy na realizację celów statutowych;

5. prowadzenie działalności integracyjnej członków Stowarzyszenia;

6. uczestnictwo w programach pomocowych i bilateralnych Unii Europejskiej oraz innych organizacji z nią współpracujących;

7. inspirowanie do poszukiwania i kreowania nowych działań w różnych dziedzinach kultury, ekologii, sportu, promocji i edukacji;

8. podejmowanie wszelkich innych działań służących realizacji celów Stowarzyszenia;

9. prowadzenie działalności wydawniczej oraz tworzenie zasobów internetowych;

10. prowadzenie działalności gospodarczej w celu pozyskiwania środków finansowych na realizację swoich zadań statutowych (w formach przewidzianych w ogólnie obowiązujących przepisach prawa).

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

Art. 8.

1. W Stowarzyszeniu istnieją trzy rodzaje członkostwa: - zwyczajne, - wspierające, - honorowe.

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być:

 a) zwyczajnymi - osoba fizyczna, która wyrazi chęć społecznego działania na rzecz Stowarzyszenia i opłaca składki członkowskie (w tym uczniowie i absolwenci), nauczyciele i pracownicy szkoły, członkowie rodzin uczniów 

b) wspierającymi - osoby fizyczne lub prawne, zainteresowane merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, które zadeklarują - stałą lub jednorazową - pomoc na rzecz Stowarzyszenia; (członek wspierający będący osobą prawną, działa w Stowarzyszeniu przez swego uprawomocnionego przedstawiciela); 

c) honorowymi - osoby szczególnie zasłużone dla Szkoły lub Stowarzyszenia. 

Art. 9.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu (w tym prezes lub wiceprezes) w drodze uchwały.

2. Kandydat na członka zwyczajnego Stowarzyszenia powinien odznaczać się zaufaniem członków Stowarzyszenia oraz wolą aktywnego działania na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.

4. Od negatywnej decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków.

Art. 10.

Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycielską dołączoną do wniosku o rejestracji Stowarzyszenia, stają się jego członkami zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu.

 Art. 11.

1. Osoby prawne oraz osoby fizyczne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej sprawie uchwałę zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu (w tym prezes lub wiceprezes).

2. Kandydat na członka wspierającego Stowarzyszenia powinien odznaczać się nieposzlakowaną opinią oraz zaufaniem członków Stowarzyszenia.

3. Rodzaj i formę wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom Stowarzyszenia wymienionych w Art.14 ust.1, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. 

Art. 12.

1. Członkiem honorowym może zostać osoba, która swymi działaniami propaguje idee, wartości i postawy akceptowane i wspierane przez Stowarzyszenie lub w inny sposób przyczynia się do realizacji jego celów statutowych.

2. Decyzję o przyznaniu członkostwa honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi korzystają z praw przysługujących członkom Stowarzyszenia wymienionych w Art.14 ust.1, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. 

Art. 13.

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są :

a. przyczyniać się do rozwoju Stowarzyszenia;

b. dbać o jego dobre imię;

c. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;

d. przestrzegać postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa;

e. regularnie opłacać składki. 

Art. 14.

1. Członek Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:

a. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze, z zastrzeżeniem art. 11 ust 4., art. 12 ust. 3;

b. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;

c. korzystać z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności;

d. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie. 

Art. 15.

1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje w wyniku:

a. rezygnacji pisemnej złożonej na ręce Zarządu;

b. decyzji Zarządu podjętej w drodze uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu (w tym prezes lub wiceprezes).

c. śmierci członka.

2. Zarząd może podjąć decyzję o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia za:

a. działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia;

b. utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu;

c. zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres 1 roku. 

Art. 16.

Od uchwał Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w ciągu 21 dni od podjęcia wiadomości o wykluczeniu.  

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia 

Art. 17.

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

Art. 18.

Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata i jest wspólna.

Art. 19.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

 1. Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu zwołuje Walne Zebranie Członków (zwyczajne i nadzwyczajne) co najmniej jeden raz na 12 miesięcy lub częściej.
 2. Zarząd ma obowiązek zwołania Walnego Zebrania Członków na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej.
 3. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad członków co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad powiadomieniem mailowym (powiadomienie mailowe jest skuteczne).
 4. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie: wspierający oraz honorowi.
 5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia;
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania;
  4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
  5. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  6. uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia;
  7. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji;
  8. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
  9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia;
  10. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu
  11. wybór i odwołanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, jak również uzupełnianie składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej w przypadku, gdy skład zarządu lub Komisji Rewizyjnej zmniejsza się powyżej 1/3 ich składu.

.

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków, bez względu na liczbę członków obecnych na Zebraniu, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 2. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, rozwiązanie Stowarzyszenia oraz nadanie członkostwa honorowego wymaga kwalifikowanej większości 50% plus 1 głos przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w I terminie i bez względu na liczebność w II terminie, który jest wyznaczany na dwie godziny po I terminie.
 3. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos. 

Art. 20.

1. Zarząd składa się z 5 osób, w tym prezes, wiceprezes, skarbnik, sekretarz i 1 członek.

2. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

4. Do kompetencji Zarządu należy:

 a. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia z wyjątkiem członków honorowych. Ustalenie członkostwa honorowego jest określone w art. 12 ust 2;

b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

c. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;

d. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

e. podejmowanie uchwał niezastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia;

f. ustalanie wysokości składki członkowskiej;

g. powoływanie komisji, sekcji a także innych organów doradczych i opiniodawczych oraz wybór i odwoływanie ich władz spośród członków Stowarzyszenia;

h. reprezentowanie Stowarzyszenia w obrocie prawnym; do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch innych Członków Zarządu łącznie;

i. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia oraz stwierdzanie ustania członkostwa.

5.Każdy członek Zarządu ma prawo zwołania zebrania Zarządu, proponując jego porządek oraz treść uchwał.

6. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów podczas zebrania Zarządu przy obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równej ilości głosów o rozstrzygnięciu decyduje głos Prezesa.

 Art. 21.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola bieżącej pracy w zakresie jej zgodności ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków;

b. badanie celowości wydatków oraz prawidłowości gospodarki finansowej prowadzonej przez Zarząd co najmniej raz w roku;

c. opiniowanie sprawozdania z rocznej działalności Zarządu oraz bilansu dostarczonego członkom komisji nie później niż 2 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania;

d. występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami pokontrolnymi;

e. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania. 

5. Każdy członek Komisji Rewizyjnej ma prawo zwołania zebrania Komisji.

6. Dokumenty i protokoły pokontrolne, o których mowa w ust.4 pkt. a do e, Komisja Rewizyjna zatwierdza w formie uchwał.

7. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów na zebraniu przy obecności co najmniej 2 członków. W przypadku równej ilości głosów o rozstrzygnięciu decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Art. 22.

1. Członkostwo w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

a. upływu kadencji;

 b. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;

c. zrzeczenia się udziału w Komisji Rewizyjnej;

d. odwołania przez Walne Zebranie Członków;

e. rezygnacji z pełnionej funkcji przez członka Zarządu.

2. W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, prawo do uzupełnienia ich składu przysługuje tej władzy, w której powstał wakat. Kooptacja może nastąpić do 1/3 podstawowego składu. W przypadku wakatu powyżej 1/3 składu decyzje o uzupełnieniu podejmuje Walne Zebranie Członków. 

Art. 23.

1. Dla obsługi Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć biuro Stowarzyszenia określające jego organizację i zakres czynności.

2. Zarząd może powoływać rady i komisje opiniodawcze,  a także grupy robocze. 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia 

Art. 24.

Dochodami Stowarzyszenia mogą być:

a. dochody ze zbiórek publicznych i imprez;

b. składki członkowskie;

c. dochody z loterii i aukcji;

d. dotacje budżetowe i pozabudżetowe, subwencje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane zarówno z terenu Polski, jak i z zagranicy;

e. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego;

f. inne wpływy.

Art. 25.

Działalność gospodarcza
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach,
określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność
gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:

18.11.Z Drukowanie gazet  

18.12.Z Pozostałe drukowanie   

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 

18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach  

47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona  w wyspecjalizowanych sklepach  

47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona  w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach  

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona  na straganach i targowiskach  

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet  

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

58.11.Z Wydawanie książek

58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

58.13.Z Wydawanie gazet

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo  i programów telewizyjnych 

 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi  

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo  i programów telewizyjnych    

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

63.12.Z Działalność portali internetowych 

70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacji

73.11.Z Działalność agencji reklamowych

74.20.Z Działalność fotograficzna

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  

85.20.Z Szkoły podstawowe

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych  i rekreacyjnych 

85.52. Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej    

85.59.A Nauka języków obcych   

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane  

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana  

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych  

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych      

90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza    

91.01.A Działalność bibliotek     

91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów  i obiektów ochrony przyrody 

93.11.Z Działalność obiektów sportowych   

93.12.Z Działalność klubów sportowych

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

Art.26

1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch innych Członków Zarządu łącznie, a do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes łącznie z jednym członkiem Zarządu lub dwóch członków Zarządu łącznie.  

3. Stowarzyszenie ma prawo przeznaczyć majątek według woli sponsora na wskazane cele zgodne z celami Stowarzyszenia. W tym przypadku Stowarzyszenie może zakładać odrębne Fundusze celowe, których zasoby finansowe zostaną przeznaczone na cele wskazane przez sponsora. 

Rozdział VI

Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

Art. 27.

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków i w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia określono w Art.19 ust.7.

 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).

Rozdział VII

Art. 28.

Statut w niniejszym brzmieniu został przyjęty przez Walne Zebranie Członków w dniu 12.09.  2014 roku.

Komitet założycielski:

Urszula Łazuka-Datko

Jerzy Szczyrbowski

Joanna Kściuczyk