Download Free Premium Joomla 3 Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net

stowarzyszenie

KONKURS WIELKANOCNA KARTKA MARZEŃ

 

Wielkanocna kartka Marzeń

REGULAMIN KONKURSU

 

PROMUJEMY TALENTY NAJMŁODSZYCH!

Konkurs plastyczny „WIELKANOCNA KARTKA MARZEŃ – regulamin

 

 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1 Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Spełniamy Dziecięce Marzenia”, ul. Zakątek 20, zwane dalej „Organizatorem”. Współorganizatorem konkursu jest Samorząd Szkolny SP45 w Bytomiu.

1.2 Konkurs trwa do 12 marca 2018.

1.3 Ogłoszenie wyników nastąpi 13 marca 2018 roku.

2. TEMAT KONKURSU

2.1 Tematem Konkursu jest projekt kartki świątecznej z okazji Świąt Wielkanocnych.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1 Uczestnikami mogą być uczniowie klas I-VI.

3.2 Uczestników zgłasza Rodzic na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu, który zawiera zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział uczestnika w konkursie i przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną.

3.3 Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

4. ZASADY KONKURSU

4.1 Zgłoszenie udziału w konkursie polega na przekazaniu wychowawcy klasy lub bezpośrednio przedstawicielowi Organizatora (Joannie Kściuczyk lub Natalii Czornyj) płaskiej pracy plastycznej w formacie A4, w dowolnej technice). Praca winna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora oraz danymi klasy.

4.2 Każdy uczestnik może przekazać jedną pracę.

4.3. Do Konkursu zakwalifikują się prace dostarczone do 12 marca 2018 roku.

4.4 Rodzice (opiekunowie) uczestnika oświadczają w jego imieniu, że wyrażają zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie prac oraz opublikowanie imienia, nazwiska i szkoły uczestnika w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych, oraz na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie każdą techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, |na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie pracy poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i telefonach komórkowych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

5. OCENA I NAGRODY

5.1 Oceny prac, biorąc pod uwagę ich zgodność z ideą Konkursu, oryginalność i talent uczestnika, dokona Jury w składzie: Ewa Mazurek-Wcisło –  nauczycielka plastyki, członkini Stowarzyszenia, Beata Soroko-Kałuża – nauczycielka języka polskiego, wiceprezes Stowarzyszenia, Natalia Czornyj – opiekunka Samorządu Szkolnego, członkini Stowarzyszenia, Rafał Złotnik – odpowiedzialny za opracowanie graficzne kartki, członek Stowarzyszenia oraz przedstawiciel Samorządu Szkolnego.

 5.2 Do finału zakwalifikuje się 5 prac.

5.3 Jury przyzna 1 nagrodę i 4 równorzędne wyróżnienia. Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają: a) nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca będzie druk pracy jako oficjalnej kartki świątecznej Stowarzyszenia z okazji Świąt Wielkanocnych 2018, w nakładzie 50 egzemplarzy oraz gadżet. Laureat otrzyma 5 egzemplarzy kartki do własnej dyspozycji b) autorzy wyróżnionych prac otrzymają gadżet

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.spelniamydzieciecemarzenia.pl oraz www.sp45bytom.pl

 6.1 Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów marketingowych związanych z promocją Konkursu. Dane będą chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (Dz.Urz.UE L 119,s.1). Dane osobowe uczestników Konkursu będą archiwizowane w siedzibie Organizatora przez okres 5 lat.

6.2 Zgłaszając pracę na Konkurs, uczestnik automatycznie potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu ujęte w niniejszym regulaminie.